คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ภาณุมาศ ไทรงาม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา #วิศวลาดกระบัง

ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ตำแหน่งทางวิชาการ #วิศวลาดกระบัง