คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
🏆 ในโอกาสคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2
🏆 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำที่โรงงานผลิตน้ำสามเสน การประปานครหลวง และเปรียบเทียบความต้นทุนและระยะเวลาคืนทุนของกังหันน้ำชนิดต่าง ๆ อีกทั้งแสดงให้เห็นความสำคัญถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน
🏆 จากแข่งขันรายการ IEEE PES 5-minute student project pitch (5MSPP) competition 2024 จัดโดย สมาคม IEEE PES – Thailand
🎖รายชื่อนักศึกษา

  • นางสาวรัชประภา แสงจันทร์
  • นายภูชิต ฝอฝน
    🎖อาจารย์ที่ปรึกษา
  • ผศ.ดร.ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.