ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

#คณะวิศวกรรมศาสตร์#สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง