นศ. วิศวโทรคมนาคม รับรางวัล Best Technicality จากงาน KMITL Innovation Expo

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสที่ได้รับรางวัล 🥈รางวัล Best Technicality จากผลงาน “โปรแกรมการจำลองการวิคราะห์ระดับสัญญาณการสื่อสารสำหรับดาวเที่ยมที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์” (link budget analysis for software defined satellite simulator) ในกิจกรรม Senior Project Pitching Challenge #ค้นคว้าหาสุดยอดไอเดียแห่งนวัตกรรม
ซึ่งในกิจกรรมนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ โดยการนำองค์ความรู้ ทักษะและความสามารถในศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นผลงานที่เชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่กระบวนการคิดไปจนถึงวิธีการนำเสนอผลงาน โดยมีการจัดกิจกรรมนี้ในงาน #KMITL Innovation Expo เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567
🧑‍🔧รายชื่อนศ.ที่ได้รับรางวัล
🥈ทีม Circle

  • นายธนาเดช ตันไทย
  • นายกฤษณ์ชนะ อินทร์สุข
  • ดร. พีรเมศ โชติกวีกิจยาดา อาจารย์ที่ปรึกษา

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.