พบกับ Workshop : Innovative Ed IoT

การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมไอโอทีเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมระบบไอโอที การใช้บอร์ดทดลองระบบไอโอที และการสร้างแดชบอร์ดสำหรับระบบไอโอทีเบื้องต้น เพื่อต่อยอดพัฒนานวัตกรรมได้ จากหลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในงาน KMITLInnovationExpo2024 วันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา : 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2 โซน Bสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL Lifelong Learning Center (KLLC)ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://events.kmitl.ac.th/events/1/subevents/20รับจำนวนจำกัด