Jinpao Automation Contest 2023

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน #วิศวลาดกระบัง คว้ารองอันดับ 2 จาก “การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ” Jinpao Automation Contest 2023
🎉 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆนักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน ในโอกาสคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จาก “การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ” Jinpao Automation Contest 2023
วัตถุประสงค์การแข่งขัน

 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านการสร้างหุ่นยนต์ควบคู ให้กับเยาวชนในประเทศไทย
 2. ได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความร่วมมือและ
 3. เตรียมความพร้อมให้เยาวชนเข้าสู่สายงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต
  การแข่งขันในปีนี้ สนามแข่งขัน ภาระกิจ Transportation/Logistic/Storage” ซึ่งนำรูปแบบการขนส่งงานในสายการผลิตในโรงงานเป็นการขนส่งที่เป็นระบบอัตโนมัติจริงซึ่งในภาคอุตสาหกรรมมีความจำเป้นต้องการทรัพยากรมนุษย์ในด้านการทำงานรูปแบบ System Integrated ในการนำสินค้าไปส่งและการเรียกใช้งานโดยแบ่งภารกิจเป็นสถานีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0
 • รายชื่อนักศึกษาในทีม “XiaoLonbao”
 • นายชยางกูร สาลีทอง
 • นายภูษณะ แสนใจงาม
 • นายพีระวัฒน์ เวทวงษ์
 • นายภควัฒน์ วัธนารวี
 • นทีกานต์ ตันธนสุทธิวงศ์
 • พีระพิชญ์ เต่งศิริธรรม
 • ผศ.เทพจิตร์ เชยโภคา อาจารย์ที่ปรึกษา

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.