วิศวลาดกระบังและสถาบันฯ ที่ผ่าน Readiness Review จากทาง ABET จำนวน 2 หลักสูตร คือ IELM และ BME สู่การประเมิน Full Accreditation

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. พร้อมด้วย รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี และศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้ส่งหลักสูตรที่ได้ผ่าน Readiness Review จากทาง ABET จำนวน 2 หลักสูตร นั่นคือ 👷‍♀️หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ (Industrial Engineering and Logistics Management-IELM) และ 👩‍🔬หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering-BME) เข้าสู่กระบวนการ Full Accreditation อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นครั้งแรกของวิศวลาดกระบัง

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.