นักศึกษาที่ต้องออกฝึกงานและสหกิจศึกษา

ประกาศ!!! นักศึกษาที่ต้องออกฝึกงานและสหกิจศึกษา*มีโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษาโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคนต้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกงาน/สหกิจฯ สามารถเข้าร่วมได้ตามวันเวลาของภาควิชาตัวเองได้เลยค่ะ ภาคทฤษฎี วันที่ 3, 4, 10, 11 และ 24 กุมภาพันธ์ 2567ภาคปฏิบัติ วันที่ 2, 3, 9 และ 10 มีนาคม 2567*!!!โครงการนี้มีเช็คชื่อ!!! (BearPlease Heart)*

Announcement!!! Students who have to do internships and co-operative education* There is a training program to prepare for safety for students.All 3rd year students must attend to prepare before going out for an internships/co-operative education You can participate at the date and time of your own department.Theory, 3, 4, 10, 11 and 24 February 2024Practical days 2, 3, 9 and 10 March 2024*!!! list of participants will be checked !!! (BearPlease Heart)*