นางสาวแพรมาศ ปาละรัตน์ นักศึกษา #วิศวกรรมการเงิน#วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัลพระราชทาน #เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 ผลการเรียน 3.95

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวแพรมาศ ปาละรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ( #FinancialEngineering: FE) ในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.95
👉จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
👉โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
พระราชทานรางวัล ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.