บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ Direct Admission 1-2 (First Round)

บรรยากาศ(3) #สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรนานาชาติ การรับแบบ Portfolio #TCAS1 ประจำปีการศึกษา 2567 มีน้องนักเรียนเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์จากทั่วประเทศ เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อาคาร HM คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.