วิศวลาดกระบัง จัดอบรม เพื่อน้องนักศึกษาเรื่อง “แนวทางการแก้ปัญหาโรคซึมเศร้า“

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดอบรมเรื่อง “กลยุทธ์การสร้างแนวทางการแก้ปัญหาโรคซึมเศร้าของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์” เพื่อจัดทำแนวทางการแก้ปัญหาโรคซึมเศร้า ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์ โดย พญ.มุกดา ศรีหล่มสัก จิตแพทย์ทั่วไป ประจำโรงพยาบาลมนารมย์ โดยมีอาจารย์ประจำแต่ละภาควิชาเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.