รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปีการศึกษา 2567

📌สัมภาษณ์ : ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567
📌รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> Link

  • สอบสัมภาษณ์แบบ onsite ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนมารายงานตัวตามช่วงเวลาที่กําหนดในประกาศฉบับนี้หากไม่มารายงานตัวในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์
  • เอกสารที่ผู้เข้าสอบต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
    2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ (เอกสารฉบับจริง)
    2.2 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบ ปพ.1 ซึ่งออกโดยสถานศึกษา
    2.3 แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio ของผู้สมัคร (ไม่จํากัดจํานวนหน้าและรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน)