เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย เทคโนโลยีอนาคต จากเวทีใหญ่รวมปรมจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวะ และเทคโนโลยี

จากเวทีใหญ่รวมปรมจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวะ และเทคโนโลยีนี้ รีบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ด่วน ก่อนเต็ม

Inviting those interested to join a technology of the future lecture from a grand stage with experts in science, engineering, and technology. Register quickly to secure your spot before it’s full.

สมยศ เกียรติวนิชวิไล ธีรวัฒน์ ประกอบผล บุญชนะ ภู่ระหงษ์