ขอแสดงความยินดีกับ “ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ
“ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ”
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
🏆เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโล่รางวัลจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
🎉”รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2566
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี