ขอเชิญผู้บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนา “แนวทางการพัฒนาด้าน Semiconductor ในประเทศไทย”

(Thailand’s Direction of Semiconductor Development)”โดย
➡️➡️ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล.
➡️➡️ คุณวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด
➡️➡️ ศ.ดร.อภินันท์ ธนชยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ดำเนินรายการและร่วมเสวนาโดย
➡️➡️ ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
📆วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566
ห้องสโลป ชั้น 3 อาคารบี ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง