แผนที่แต่ละโซนในงาน “K-Engineering World Tour and Workshop 2023” มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย
1 หอประชุมใหญ่สถาบันฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2 อาคารเมมโมเรียลฮอลล์
3 อาคารภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
4 อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
5 อาคาร HM
6 อาคารภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
7 อาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา
8 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME)
9 อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
10 อาคาร CCA
11 อาคาร FACTory Classroom
12 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น
13 อาคาร 55 พรรษา
14 อาคาร ECC
15 อาคาร HSR
MAKEX( MakeX Thailand Competition Point Race #1
📌รายละเอียดแผนที่ คลิก >> Link