รางวัล Best Paper Award จากการประชุมวิชาการ TSAE 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวณิชาภัทร พุกวีระ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในโอกาสได้รับรางวัล Best Paper Award จากการงานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย TSAE 2023 Conference The 16th TSAE International Conference & 24th TSAE National Conference
จากผลงานบทความ: Fabrication and Characterization of PVA/SiO2@TiO2 Core-Shell Nanoparticles
โดยมี รศ.ดร.ธีรพร สุธีวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมด้วย ดร.ดวงพร พลพานิช (นักวิจัยจากนาโนเทค สวทช)