เปิดระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (พ.ศ.2566) 1 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2566

Open Online registration for graduation system.The Academic Year 2022 (B.C. 2023)1 Aug – 31 Aug 2023

หมายเหตุ

สำหรับขั้นตอนการอัพโหลดรูปถ่าย และการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตยังไม่ต้องดำเนินการ สำนักทะเบียนฯ จะประกาศให้น้องๆทราบอีกครั้งค่ะ