โครงการ “ก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดโครงการ “ก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1” โดยได้รับเกียติจาก ผศ. ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และคุณณหทัย วิจิตโรทัย นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ) เป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการอบรมนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการทำผลงานเพื่อเสนอขอ กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.646535744177382