คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ
🎉ผศ.คณัฐ ตังติสานนท์​
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
🎉“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565