ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดุสิต สุขสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ
🎉ผศ.ดุสิต สุขสวัสดิ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
🎉“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565