วิศวลาดกระบังจัดอบรม “Carbon Credit” เพื่อให้มีความเข้าใจการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิดการอบรม เรื่อง ความเข้าใจและการจัดการคาร์บอนเครดิต (รุ่นที่ 1) โดยคุณศรัณย์ ศรีพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ไอโอที จำกัด
ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. K-EES จัดการอบรม เรื่อง ความเข้าใจและการจัดการคาร์บอนเครดิต (รุ่นที่ 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต และบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ และความท้าทาย เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และเพื่อให้เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสำหรับการตรวจวัด การประเมิน การบริหารจัดการ และการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
ในการอบรมครั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง E12-404 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ทีี่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.635037118660578