ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566
📌สาขาวิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ
รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 น.
ณ ห้อง Co-Working Space
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คลิก >> รายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย