การขอย้ายหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 การขอย้ายหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติในการขอย้าย
✅ 1. นักศึกษาต้องศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
✅ 2. นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ขั้นตอนการดำเนินการ✍️✍️

  1. ดาวน์โหลดคำร้องที่ engineer.kmitl.ac.th/download
  2. แนบเอกสารสำเนาบัตรนักศึกษา หรือ สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนา
    ทรานสคริปต์ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ
  3. ยื่นคำร้องต่อหัวหน้าภาควิชาที่ขอรับเข้า และ หัวหน้าภาควิชาที่ขอย้าย
    ออก เพื่อพิจารณา
  4. ยื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์