นักศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้รับรางวัล “Best Paper Award” จากในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-CON 2023 ครั้งที่ 20

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) เรื่อง Realization of image cryptography using FPGA-based two chaotic systems ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-CON 2023 ครั้งที่ 20 (The 20th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology) ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2566 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

  1. นายปิติพัฒน์ สารปรัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4
  2. นายชินพัฒน์ อมรสู่สวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
  3. นายกันตพงศ์ บุญมาก นักศึกษาชั้นปีที่ 4
  4. นายจิรัฏฐ์ ฉิมน้อย นักศึกษาปริญญาเอก
  5. นายคุณานนต์ คะระวานิช นักศึกษาปริญญาเอก
    โดยมี รศ.ดร. พิพัฒน์ พรหมมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา