วิศวลาดกระบังจัดอบรม Integrity and transparency Assessment : ITA

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิดการอบรม “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียติจาก คุณเทอดศักดิ์ ฤทธิโชติ นักบริหารทรัพยากรชำนาญการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ปปช. โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 อาคาร A

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.628368465994110