คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ
🎉รศ.ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
🎉“รองศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564