โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment
***บุคคลภายนอกอบรมในรูปแบบ Online ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้เลย
📌จันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566
📌เวลา 9.00 -14.00 น.
📌ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 6 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
วิทยากร : คุณเทอดศักดิ์ ฤทธิโชติ
ตำแหน่ง : นักบริหารทรัพยากรชำนาญการ
สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ปปช.