คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ
🎉ผศ.ดร.กนกนุช ทรงสุวรรณกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
🎉“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565