คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.เชาว์ ชมภูอินไหว
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
“รองศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564