คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ
🎉รศ.ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
🎉“รองศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564