คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
🎉ผศ.ดร.จีรายุทธ หงษ์เวียงจันทร์
ภาควิชา #วิศวกรรมเกษตร
ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
👍“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565