คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

🎉ขอแสดงความยินดีกับ
“ผศ.ดร.สมปอง วิเศษพานิชกิจ”
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
👍“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565