ขอแสดงความยินดีกับ “รศ.ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์” ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ
“รศ.ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์”
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
👍ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
“รองศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565