ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล WOS (Q1)