ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล WOS (Q1)