งานบัณฑิตศึกษา วิศวลาดกระบัง จัดสัมมนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “การใช้งาน CHATGPT ในงานวิจัย”

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดสัมมนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “การใช้งาน CHATGPT ในงานวิจัย” โดย คุณมติชน มณีกาศ หัวหน้าศูนย์วิจัยและผู้ก่อตั้ง บริษัท วัลเจอร์ ไพรม จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้

สัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดี อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิดสัมมนา และมีการแนะนำการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาโดยดร.พิณิช ธนชัยโชคศิริกุล

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.619902550174035