ข้อปฏิบัติการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษา ตรวจพบเชื้อ Covid-19คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

👉วิธีปฏิบัติตนสำหรับการเข้าสอบ ของนักศึกษาวิศวลาดกระบัง (รายละเอียดตามภาพ)
👉วิธีปฏิบัติตนสำหรับการเข้าสอบ สำหรับนักศึกษาที่ตรวจพบเชื้อ COVID-19 ทางคณะได้จัดพื้นที่พิเศษไว้ให้ ที่ห้อง Slope อาคาร 12 ชั้น
📍 ข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาที่จะขอสอบสถานที่พิเศษ

 1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสอบพื้นที่พิเศษ-ปลายภาค 2/2565
 2. แนบใบรับรองแพทย์ หรือ ผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง
  (ภาพถ่าย ผล ATK พร้อมบัตรนักศึกษา และเขียนระบุวัน
  เวลาในการตรวจ)
 3. แคปหลักฐานการลงทะเบียนสอบพื้นที่พิเศษ เพื่อแสดงต่อ
  กรรมการคุมสอบ
  ***ในการเข้าสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องทำการตรวจ ATK บริเวณหน้าห้องสอบ ก่อนเข้าสอบ
  *แจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนสอบ*
  📌แบบฟอร์มขอสอบพื้นที่พิเศษสำหรับผู้ป่วย COVID, ผู้ป่วย https://forms.gle/Rp7KoBxfbaxu3Wrx8