วิศวกรรมการวัดและควบคุม จัดงาน ICA SP-CON ครั้งที่ 14 หรือ Instrumentation, Control, and Automation Senior Project Conference

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดงาน ICA SP-CON#14 หรือ Instrumentation, Control, and Automation Senior Project Conference เป็นการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมระดับปริญญาตรีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี
โดยปีนี้ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในชื่อโครงการ ICA SP-CON การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมระหว่างสถาบันการศึกษา ซึ่งมี 5 มหาวิทยาลัยที่ส่งโครงงานเข้าร่วม ได้แก่
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าธนบุรี
4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.615467223950901