อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี สจล. คว้ารางวัลการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัล Impact Innovators รอบ Demi final และรางวัล Special Prize ในการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส