ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิระศักดิ์ สิทธิกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิระศักดิ์ สิทธิกรภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565