ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินัย ฤกษ์รัตน์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.อภินัย ฤกษ์รัตน์ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565