วิศวลาดกระบัง หารือ หลักสูตรสองปริญญาสำหรับปริญญาโท

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ (หัวหน้าภาควิชา) ศ.ดร.ปานนมัส ศิริสมบูรณ์ และผศ.ดร.วสุ อุดมเพทายกุล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ให้การต้อนรับ Prof Dr. Bim Prasad Shrestha, University of Washington – Seattle – Department of Bioengineering

ในโอกาสหารือเรื่อง Agricultural Intelligence Engineering Program of Kathmandu University and KMITL cototelle สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท เพื่อทำโครงการหลักสูตรสองปริญญาสำหรับนักศึกษาเข้าเรียนระดับปริญญาโท

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.601528725344751