หลักสูตรอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต Credit Bank (Online)

เรียนล่วงหน้า ได้เกรดก่อนใคร มาแล้วจ้า
หลักสูตรอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต Credit Bank (Online)
⭐สำหรับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ ในวิชา
🔸เคมีทั่วไป
🔸แคลลูลัสทั่วไป
🔸ชีววิทยาทั่วไป
🔸ฟิสิกส์ทั่วไป
*เลือกได้เพียง 1 วิชาเท่านั้น
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 66
เริ่มเรียน 22 พ.ค.- 13 มิ.ย. 66
(Online) วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น.
🧡ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบ Certificate
🧡การสอบเพื่อสะสมเครดิต เพื่อขอเทียบโอนในรายวิชาของคณะต่าง ๆ ของสจล. ต้องได้ระดับคะแนนตั้งแต่ C+ ขึ้นไป

Website http://www.science.kmitl.ac.th