ประกาศ…รายชื่อที่แบ่งกลุ่มสอบสัมภาษณ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS2 รับแบบโควตาประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพื่อความรวดเร็ว กรุณาจำกลุ่มการสอบสัมภาษณ์

สแกนดูกลุ่ม หรือที่ลิงก์ https://qrco.de/bdrPEL?fbclid=IwAR1l22Plab7W5wir3oXeZWIuDVM5IApkQdxfMiOq-67BNBsul48nxgLGG8o