ที่จอดรถสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS2 การรับแบบโควตา ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566

ในวันสอบสัมภาษณ์ พื้นที่บางส่วนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะสงวนสิทธิ์สำหรับกรรมการอำนวยการสอบ อาจทำให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ไม่เพียงพอสำหรับผู้มาเข้าสอบสัมภาษณ์ จึงขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ใช้บริการขนส่งสาธารณะ

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ที่เดินทางมาด้วยพาหนะส่วนบุคคลสามารถจอดรถได้ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (5,000 ที่นั่ง)

แผนที่หอประชุม 5,000 ที่นั่ง