สัมมนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความวิจัย”

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 16.30 น. ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิดสัมมนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความวิจัย” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มจธ.) และกล่าวแนะนำการศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา โดย ดร.พิณิช ธนชัยโชคศิริกุล ณ ห้องประชุม HM-605

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อเป็นแนวทางแก่นักศึกษาในการริเริ่มและค้นหาหัวข้อในการทำวิจัย
  2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักศึกษา ในการอ่านและทำความเข้าใจกับบทความวิชาการ
  3. เพื่อให้นักศึกษานำเสนอผลงานที่เกิดจากมุมมองที่กว้างขึ้น และช่วยให้เกิดความมั่นใจในการนำเสนอผลงานในที่ประชุม
ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.597950645702559