ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉
👉รศ. ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์👈
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น
“ข้าราชการพลเรือนดีเด่น”