โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านRobotics and AI วิศวลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 คณะครูและนักเรียนโครงการ พสวท. สู่ความเป็นเลิศ (วิศวคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานด้าน Robotics and AI เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เสริมสร้างทักษะความรู้และได้รับประสบการณ์ตรง

ที่มา https://www.facebook.com/media/set?vanity=kmitl001&set=a.590646249766332