วิศวลาดกระบัง จับมือ KMIDS ร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMIDS ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะระหว่างบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา อำนวยความสะดวกในเรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ตามโอกาสและความเหมาะสม และเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ด้านวิชาการแก่นักเรียน

ผู้เข้าร่วมในพิธีลงนาม ดังนี้

  1. รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ KMIDS
  3. ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร่วมลงนามพยาน)
  4. Mr. Marc Bourget รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ KMIDS (ร่วมลงนามพยาน) ร่วมใน #พิธีลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.590598219771135